• altijd dagverse producten
  • 7 dagen per week bezorging
  • voor bedrijven en particulieren
  • lage bezorgkosten

Zomervakantie

Beste klant,

We in­for­me­ren u graag over onze zomerva­kan­tie­. We zijn van dinsdag 1 tot en met maandag 14 au­gus­tus ge­sloten. Op din­sdag 15 au­gus­tus staan we weer volledig voor u klaar.
We wil­len be­na­druk­ken dat va­ste be­stel­ling­en tij­dens onze va­kan­tie­pe­ri­o­de ge­woon door­gaan. Dus als u op va­ste da­gen be­stel­ling­en ont­vangt, hoeft u zich geen zor­gen te ma­ken. We ver­wer­ken en le­ve­ren uw be­stel­ling­en zon­der on­der­bre­king, zoals u van ons ge­wend bent.
Na on­ze va­kan­tie­pe­ri­o­de, op din­sdag 15 au­gus­tus, staan we weer vol­le­dig voor u klaar. Ons team staat dan klaar om uw be­stel­ling­en te ont­van­gen, te ver­wer­ken en bij u af te le­ve­ren.
Als u vra­gen hebt over uw be­stel­ling­en, zor­gen of an­de­re za­ken, kunt u al­tijd con­tact met ons op­ne­men. We stre­ven er­naar om uw vra­gen zo snel mo­ge­lijk te be­ant­woor­den. Wel vra­gen we u om be­grip te heb­ben voor mo­ge­lijke ver­tra­ging in on­ze re­ac­ties tij­dens on­ze va­kan­tie­pe­ri­o­de.
We waar­de­ren uw be­grip en ver­trou­wen in ons be­drijf. We ho­pen dat u een fan­tas­ti­sche zo­mer be­leeft en kij­ken er­naar uit om u na on­ze va­kan­tie weer vol­le­dig van dienst te zijn.

 

Met een har­te­lijke groet,
Het team van Deena's