Algemene voorwaarden

Artikel 1    Toepasselijkheid

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Deena's gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes en op alle door, met of namens Deena's gesloten overeenkomsten en uit te voeren werkzaamheden, behoudens uitzonderingen die Deena's en de opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Waar in de onderhavige algemene voorwaarden gesproken wordt over “de koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die aan Deena's opdracht heeft gegeven tot de levering van zaken. Onder “de koper” wordt ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd. Van het in de algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
3. Indien de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toe­passelijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd zijn met de onderhavige algemene voorwaarden. Dan is slechts het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af. 
4. Waar in de onderhavige algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
 
Artikel 2    Algemene aanbiedingen, offertes en aanvang van werkzaamheden
1. Een overeenkomst komt tot stand zodra Deena's de mondeling en/of schriftelijk gegeven opdracht heeft bevestigd. Bevestiging vindt plaats door middel van een e-mail die wordt verzonden naar het door de besteller opgegeven e-mailadres.
2. De door Deena's aan de koper verstrekte bevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt ge­acht met de inhoud van de bevestiging akkoord te gaan. In geval de koper zich niet kan verenigen met de inhoud van de bevestiging dient hij dit direct aan te geven middels het contactformulier op de website of  telefonisch te melden.
3. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door medewerkers van Deena's, of namens Deena's gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger van Deena's optreden, binden Deena's alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door Deena's tot vertegen­woor­diger bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.
 
Artikel 3    Opdrachtwijziging of annulering
1. Indien de koper een wijziging wenst aan te brengen in eerder gedane opdracht, dan kan dit aan Deena's bekend worden gemaakt tot uiterlijk 18.00 uur de dag voorafgaande aan betreffende bezorgdatum. Het doorgeven van wijzigingen kan gedaan worden door middel van het contactformulier op de website of telefonisch. Pas wanneer de wijziging per e-mail is bevestigd is de wijziging akkoord bevonden.
2. Indien de koper een geplaatste bestelling wenst te annuleren dan kan dit aan Deena's worden doorgegeven tot uiterlijk 18.00 uur de dag voorafgaande aan de betreffende bezorgdatum. Wordt de annulering aan Deena's doorgegeven op een later tijdstip dan 18.00 uur de dag voorafgaande aan de betreffende bezorgdatum dan kan Deena's 50% van het volledige orderbedrag in rekening brengen. Indien bij annulering de bestelling reeds is betaald dan kan Deena's de terugbetaling van het betaalde orderbedrag verminderen met € 1,50 wegens kosten van het verwerken van de annulering en het terugstorten van de betaling. Het doorgeven van een annulering kan gedaan worden door middel van het contactformulier op de website of telefonisch. Pas wanneer de annulering per e-mail is bevestigd is de annulering akkoord bevonden.
 
Artikel 4    Tarieven en betaling
1. De prijzen vermeld op de website van Deena's zijn inclusief btw tenzij expliciet anders staat vermeld.
2. Particulieren en zakelijke klanten zonder account kunnen betaling verrichten door middel van de door Deena's aangeboden betalingswijzen. De door de koper vermelde gegevens dienen te corresponderen met de gegevens benodigd voor de voltrekking van het betaalproces.
3. Indien betaling binnen een termijn 30 dagen vanaf de datum van bezorging niet heeft plaatsgevonden, wordt vanaf de vervaldatum een rente in rekening gebracht van 1,5% per maand over de hoofdsom of het openstaande bedrag.
 
Artikel 5    Bezorging
1. De door Deena's opgegeven bezorgtijden worden gegarandeerd mits de gegevens verstrekt door de besteller correct en volledig zijn. Echter, de opgegeven levertijden worden nimmer beschouwd als fatale termijn, tenzij nadrukkelijk anders is overeenkomen. Bij niet tijdige levering dient de klant dit bekend te maken bij Deena's waarna de klacht wordt afgehandeld en indien van toepassing compensatie plaatsvindt.
2. De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan vindt er overleg plaats tussen Deena's en de koper over een mogelijkheid van een ander moment van afname. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de koper. Wanneer afname niet meer plaatsvindt wordt de koper het volledige orderbedrag in rekening gebracht.
 
Artikel 6    Aansprakelijkheid / klachten
1. Deena's is bevoegd om fouten waarvoor zij aansprakelijk is te herstellen of de uit de betreffende fout voortvloeiende schade te beperken of op te heffen. De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde argumentatie bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten voor rekening van de koper.
2. In geval van aansprakelijkheid van Deena's betreft dit nimmer een vergoedingsbedrag hoger dan het maximum van het factuurbedrag van de betreffende bestelling.
3. Elke vordering tot schadevergoeding van de opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen één maand na het constateren van de schade schriftelijk aan Deena's is kenbaar gemaakt en indien zulks niet binnen één jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.
 
Artikel 7    Geheimhouding
1. Deena's werkt conform de geldende privacywetgeving, te weten de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gegevens van de koper worden niet aan derden verstrekt tenzij zulks om juridische reden(en) is vereist.
 
Artikel 8    Reclame
1. Op alle door Deena's gepubliceerde foto’s van producten behoudt Deena's zich het recht voor op afwijkingen voor wat betreft uitstraling en receptuur.
 
Artikel 9    Toepasselijk recht
1. Op alle aan de onderhavige algemene voorwaarden onderworpen offertes en opdrachten en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.