Algemene voorwaarden

uw gids naar heldere afspraken

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Deena's, alsmede op alle werkzaamheden uitgevoerd door of namens Deena's, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Deena's en de opdrachtgever.

2. Onder "de koper" wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan Deena's voor de levering van zaken, inclusief degene voor wie de zaken worden geleverd. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen.

3. Verwijzingen naar de algemene voorwaarden van de koper zijn niet van toepassing, tenzij deze niet in strijd zijn met de algemene voorwaarden van Deena's. In dat geval prevaleren de voorwaarden van Deena's. Afwijkende bedingen in de voorwaarden van de koper hebben geen invloed op deze bepaling.

4. Het begrip "levering" omvat ook het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

 

Artikel 2 Algemene aanbiedingen, offertes en aanvang van werkzaamheden

1. Een overeenkomst komt tot stand zodra Deena's de mondelinge en/of schriftelijke opdracht heeft bevestigd. Bevestiging geschiedt via e-mail naar het opgegeven e-mailadres van de besteller.

2. De door Deena's verstrekte bevestiging wordt geacht de volledige en juiste inhoud van de overeenkomst weer te geven, waarbij de koper wordt geacht hiermee akkoord te gaan. Bij onenigheid met de bevestiging dient de koper dit direct aan te geven via het contactformulier op de website of telefonisch.

3. Aanvullende afspraken en toezeggingen, gedaan door medewerkers of vertegenwoordigers van Deena's, zijn alleen bindend indien schriftelijk bevestigd door een daartoe bevoegd persoon.

 

Artikel 3 Opdrachtwijziging of annulering

1. Wijzigingen in een opdracht dienen om uiterlijk 18.00 uur voor de bezorgdatum aan Deena's te worden doorgegeven via het contactformulier op de website of telefonisch. De wijziging wordt pas geaccepteerd na schriftelijke bevestiging per e-mail.

2. Annulering van een bestelling dient eveneens om uiterlijk 18.00 uur voor de bezorgdatum te geschieden. Bij annulering na dit tijdstip kan Deena's 50% van het orderbedrag in rekening brengen, met een mogelijke aftrek van € 1,50 voor administratieve kosten.

 

Artikel 4 Tarieven en betaling

1. De vermelde prijzen op de website zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.

2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de bezorgdatum. Bij overschrijding van deze termijn wordt een rente van 1,5% per maand in rekening gebracht.

 

Artikel 5 Bezorging

1. De opgegeven bezorgtijden zijn gegarandeerd onder voorwaarde van correcte en volledige informatie van de besteller. Niettemin zijn deze tijden niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij vertraging dient de klant dit direct te melden aan Deena's voor afhandeling en eventuele compensatie.

2. De koper dient de goederen binnen de afgesproken tijd af te nemen. Bij niet-nakoming hiervan worden eventuele kosten voor een alternatieve aflevering doorberekend. Bij volledig uitblijven van afname wordt het volledige orderbedrag in rekening gebracht.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid / klachten

1. Deena's is gerechtigd om fouten te corrigeren of schade te beperken of op te heffen. Zonder gegronde redenen kunnen zaken niet worden geretourneerd, waarbij alle kosten voor rekening van de koper zijn.

2. De aansprakelijkheid van Deena's is beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende bestelling.

3. Elke vordering tot schadevergoeding vervalt indien deze niet binnen één maand na ontdekking schriftelijk aan Deena's is gemeld en niet binnen één jaar na ontdekking in rechte is aangevochten.

 

Artikel 7 Geheimhouding

1. Deena's handelt conform de geldende privacywetgeving, waarbij gegevens van de koper alleen worden verstrekt indien juridisch vereist.

 

Artikel 8 Reclame

1. Afwijkingen in uitstraling en receptuur van producten op foto's zijn voorbehouden aan Deena's.

 

Artikel 9 Toepasselijk recht

1. Op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten van Deena's is het Nederlands recht van toepassing.