• uitsluitend dagverse producten
  • 7 dagen per week bezorging
  • voor bedrijven en particulieren
  • lage bezorgkosten
  • nu online Deena's Kerstspecials

Privacyverklaring

Deena's hecht grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u hoe wij omgaan met  persoonsgegevens.

■   Verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Van particuliere klanten:
•  voor- en achternaam;
•  telefoonnummer;
•  adres;
•  postcode en plaatsnaam;
•  e-mailadres.

Van zakelijke klanten bovendien:
•  bedrijfsnaam;
•  inschrijfnummer kvk.

■   Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden de ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens van kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan 16 jaar, neem dan s.v.p. contact met ons op, dan verwijderen wij de betreffende persoonsgegevens.

■   Doel verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

•  Om goederen en diensten bij u af te leveren;
•  Voor het afhandelen van uw betaling;
•  Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
•  Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

■   Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Deena's) tussen zit.

■   Delen van persoonsgegevens 

Wij verstrekken uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

■   Cookies of vergelijkbare technieken

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook cookies via de instellingen van uw browser verwijderen.

■   Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u te allen tijde het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Deena's en u hebt te allen tijde het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens in een e-mail naar ons toesturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Wij wijzen u er op, dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

■   Beveiliging persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
•  Onze website is SSL beveiligd;
•  De verbinding die u hebt met onze website is versleuteld;
•  Ons computersysteem is beveiligd met beproefde professionele beveiligingssoftware.
Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan s.v.p. contact met ons op.