• altijd dagverse producten
  • 7 dagen per week bezorging
  • voor bedrijven en particulieren
  • lage bezorgkosten

Missie en Visie

De aspec­ten "Mis­sie" en "Vi­sie" geven vorm aan onze nor­men en waar­den. Deze nor­men en waar­den geven op hun beurt rich­ting aan de wijze waarop wij onze werk­zaam­heden uit­voe­ren. Op deze wijze creëren wij een so­li­de ba­sis voor onze am­bi­tie, te weten het le­ve­ren van de hoogst haal­bare kwa­li­teit.

Missie

Wij stre­ven naar het le­ve­ren van de hoogst haalbare kwa­li­teit bij de uitvoering van onze werk­zaamheden en naar het over­tref­fen van de ver­wach­tin­gen van onze klan­ten. In dat stre­ven hech­ten wij grote waar­de aan de men­se­lijke as­pec­ten. Wij zien daar­om onze klan­ten niet als cij­fers, voor­uit­zich­ten of ba­nen, maar als mensen.

Visie

Wij zijn van mening, dat ieder individu recht heeft op een schone en veilige om­ge­v­ing om in te wonen, te wer­ken en te re­creëren.
In dat kader vormen aspecten zoals milieu en duur­zaam­heid be­lang­rijke uit­gangs­pun­ten. Bij het uit­voe­ren van onze werk­zaam­heden nemen wij deze aspecten na­druk­ke­lijk in acht.